Ερευνητικό Συγγραφικό Έργο

Δημήτριος Χρ. Ηλιόπουλος MD, PhD  Καρδιοχειρουργός

Καρδιοχειρουργός
Δημήτριος Ηλιόπουλος
Καρδιοχειρουργός
Δημήτριος Ηλιόπουλος

51.   2006    Athanassopoulos G, Pefanis A, Sakka V, Iliopoulos D, Perrea D, Giamarellou H.    
        Linezolid in prophylaxis against experimental aortic valve endocarditis due to Streptococcus

        oralis or Enterococcus faecalis.     
        Antimicrob Agents Chemother. 2006 Feb; 50(2): 654-7    
        Θεματολογία    Λοιμοξιολογία
        Μεθοδολογία    Πειραματική μελέτη
        Αρ. Ατόμων    -
        Αναφορές    10
        Συντ. απήχησης    4.476

52.   2006    Karantonis HC, Antonopoulou S, Perrea DN, Sokolis DP, Theocharis SE, Kavantzas N,

        Iliopoulos D.C., Demopoulos CA.     
        In vivo antiatherogenic properties of olive oil and its constituent lipid classes in hyperlipidemic

        rabbits.     
        Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2006 Apr; 16(3): 174-85. Epub 2005 Dec 13.    
        Θεματολογία    Καρδιολογία
        Μεθοδολογία    Πειραματική μελέτη
        Αρ. Ατόμων    18 (κόνικλοι)
        Αναφορές    70
        Συντ. απήχησης    3.390

53.   2006    Iliopoulos D, Tsatsaris A, Dontas I, Kavantzas N, Agapitos E, Boudoulas H, Perrea D.     
        Changes in aortic function after interposition of a tubular graft in the descending porcine thoracic

        aorta.     
        Artif Organs. 2006 Aug; 30(8): 622-5.    
        Θεματολογία    Θωρακοχειρουργική
        Μεθοδολογία    Πειραματική μελέτη
        Αρ. Ατόμων    8 (χοίροι)
        Αναφορές    2
        Συντ. απήχησης    1.993

54.   2007    Toutouzas K, Patsa C, Vaina S, Tsiamis E, Vavuranakis M, Stefanadis E, Spanos A,

        Iliopoulos D, Panagiotou M, Chlorogiannis I, Pattakos E, Stefanadis C.    
        Drug eluting stents versus coronary artery bypass surgery in patients with isolated proximal

        lesion in left anterior descending artery suffering from chronic stable angina.     
        Catheter Cardiovasc Interv. 2007 Nov 15; 70(6): 832-7.    
        Θεματολογία    Καρδιολογία
        Μεθοδολογία    Συγκριτική κλινική μελέτη
        Αρ. Ατόμων    257
        Αναφορές    19
        Συντ. απήχησης    2.181

55.   2007    Tsatsaris A, Iliopoulos D, Motsakos T, Koukounaris E, Dontas I, Perrea D.     
        Yielding criterion of porcine thoracic aorta.     
        Recent Pat Cardiovasc Drug Discov. 2007 Jun; 2(2):143-6.    
        Θεματολογία    Θωρακοχειρουργική
        Μεθοδολογία    Πειραματική μελέτη
        Αρ. Ατόμων    8 (χοίροι)
        Αναφορές    0
        Συντ. απήχησης    ΝΟΝΕ

56.   2007    Tsantila N, Karantonis HC, Perrea DN, Theocharis SE, Iliopoulos DC, Antonopoulou S,

        Demopoulos CA.     
        Antithrombotic and antiatherosclerotic properties of olive oil and olive pomace polar extracts in

        rabbits.     
        Mediators Inflamm. 2007; 2007: 36204.    
        Θεματολογία    Καρδιολογία
        Μεθοδολογία    Πειραματική μελέτη
        Αρ. Ατόμων    18 (κόνικλοι)
        Αναφορές    50
        Συντ. απήχησης    3.418

57.   2008    Poulakou MV, Paraskevas KI, Vlachos IS, Karabina SA, Wilson MR, Iliopoulos DC,

        Tsitsilonis SI, Mikhailidis DP, Perrea DN.    
        Effect of statins on serum apolipoprotein j and paraoxonase-1 levels in patients with ischemic

        heart disease undergoing coronary angiography.     
        Angiology. 2008 Apr-May; 59(2): 137-44.    
        Θεματολογία    Καρδιολογία
        Μεθοδολογία    Βιοδείκτες κλινικής μελέτης
        Αρ. Ατόμων    138
        Αναφορές    11
        Συντ. απήχησης    2.931

58.   2008    Toutouzas K, Patsa C, Vaina S, Tsiamis E, Vavuranakis M, Stefanadis E, Spanos A,

        Iliopoulos D, Panagiotou M, Chlorogiannis I, Pattakos E, Stefanadis C.     
        A preliminary experience report: Drug-eluting stents versus coronary artery bypass surgery in

        patients with a single lesion in the proximal left anterior descending artery suffering from

        diabetes mellitus and chronic stable angina.     
        Hellenic J Cardiol. 2008 Mar-Apr; 49(2): 65-71.    
        Θεματολογία    Καρδιολογία
        Μεθοδολογία    Περιγραφή περιστατικού
        Αρ. Ατόμων    77
        Αναφορές    10
        Συντ. απήχησης    0.8

59.   2008    Poulakou MV, Paraskevas KI, Wilson MR, Iliopoulos DC, Tsigris C, Mikhailidis DP, Perrea

        D.     
        Apolipoprotein J and leptin levels in patients with coronary heart disease.    
        In Vivo. 2008 Jul-Aug; 22(4): 537-42.    
        Θεματολογία    Καρδιολογία
        Μεθοδολογία    Βιοδείκτες στεφανιαίας νόσου
        Αρ. Ατόμων    67
        Αναφορές    35
        Συντ. απήχησης    0.974

60.   2008    Toutouzas K, Drakopoulou M, Synetos A, Tsiamis E, Agrogiannis G, Kavantzas N,

        Patsouris E, Iliopoulos D., Theodoropoulos S, Yacoub M, Stefanadis C.     
        In vivo aortic valve thermal heterogeneity in patients with nonrheumatic aortic valve stenosis

        the: first in vivo experience in humans.     
        J Am Coll Cardiol. 2008 Aug 26; 52(9): 758-63    
        Θεματολογία    Καρδιοχειρουργική
        Μεθοδολογία    Περιγραφή τεχνικής
        Αρ. Ατόμων    96
        Αναφορές    29
        Συντ. απήχησης    17.759

61.   2008    Toli K, Paraskevas KI, Poulakou MV, Agrogiannis G, Kavantzas N, Xanthopoulos V,

        Iliopoulos DC, Mantas I, Papachristodoulou A, Patsouris E, Mikhailidis DP, Perrea DN.     
        Association between plasma levels and immunolocalization of cytokines in heart valve lesions: a

        possible target for treatment?    
        Expert Opin Ther Targets. 2008 Oct; 12(10): 1209-15    
        Θεματολογία    Μοριακή Βιολογία
        Μεθοδολογία    Εύρεση κλινικών βιοδεικτών
        Αρ. Ατόμων    70
        Αναφορές    15
        Συντ. απήχησης    5.139

62.   2009    Iliopoulos DC, Deveja RP, Kritharis EP, Perrea D, Sionis GD, Toutouzas K, Stefanadis C,

        Sokolis DP.     
        Regional and directional variations in the mechanical properties of ascending thoracic aortic

        aneurysms.     
        Med Eng Phys. 2009 Jan; 31(1): 1-9    
        Θεματολογία    Καρδιοχειρουργική
        Μεθοδολογία    Εμβιομηχανική μελέτη
        Αρ. Ατόμων    12
        Αναφορές    68
        Συντ. απήχησης    1.619

63.   2009    Galani L, Pefanis A, Sakka V, Iliopoulos D, Donta I, Triantafyllidi H, Skiadas I,

        Karayiannakos P, Giamarellou H.     
        Successful treatment with moxifloxacin of experimental aortic valve endocarditis due to

        methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA).     
        Int J Antimicrob Agents. 2009 Jan; 33(1): 65-9. Epub 2008 Sep 24    
        Θεματολογία    Λοιμοξιολογία
        Μεθοδολογία    Πειραματική μελέτη
        Αρ. Ατόμων    -
        Αναφορές    4
        Συντ. απήχησης    4.097

64.   2009    Iliopoulos DC, Kritharis EP, Giagini AT, Papadodima SA, Sokolis DP.     
        Ascending thoracic aortic aneurysms are associated with compositional remodeling and vessel

        stiffening but not weakening in age-matched subjects.    
        J Thorac Cardiovasc Surg. 2009 Jan; 137(1): 101-9    
        Θεματολογία    Καρδιοχειρουργική
        Μεθοδολογία    Kλινική μελέτη
        Αρ. Ατόμων    26
        Αναφορές    74
        Συντ. απήχησης    3.494

65.   2009    Iliopoulos DC, Deveja AR, Satratzemis V, Koudoumas DG.    
        Deep hypothermic arrest for aortic valve replacement in case of porcelain aorta.    
        Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2009 Aug; 17(4): 415-6    
        Θεματολογία    Καρδιοχειρουργική
        Μεθοδολογία    Περιγραφή περιστατικού
        Αρ. Ατόμων    1
        Αναφορές    3
        Συντ. απήχησης    ΝΟΝΕ

66.    2009    Tsantila N, Karantonis HC, Perrea DN, Theocharis SE, Iliopoulos C., Iatrou C,

        Antonopoulou S, Demopoulos CA.
        Atherosclerosis regression: study in rabbits upon olive pomace polar lipid extract administration.          Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2010 Dec; 20(10): 740-7    
        Θεματολογία    Μοριακή Βιολογία
        Μεθοδολογία    Πειραματική μελέτη
        Αρ. Ατόμων    18 (κόνικλοι)
        Αναφορές    29
        Συντ. απήχησης    3.390

67.   2010    Paraskevas KI, Karatzas G, Pantopoulou A, Iliopoulos DC, Perrea D.     
        Targeting Dyslipidemia in the Metabolic Syndrome: An Update.    
        Curr Vasc Pharmacol. 2010 Jul; 8(4):450-63     
        Θεματολογία    Καρδιολογία
        Μεθοδολογία    Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
        Αρ. Ατόμων    -
        Αναφορές    10
        Συντ. απήχησης    2.966

68.   2010    Korou LM, Agrogiannis G, Pantopoulou A., Vlachos IS, Illiopoulos D., Karatzas T, Perrea

        DN.    
        Comparative antilipidemic effect of N-acetylcysteine and sesame oil administration in diet-

        induced hypercholesterolemic mice.    
        Lipids Health Dis. 2010 Mar; 6: 9-23    
        Θεματολογία    Καρδιολογία
        Μεθοδολογία    Πειραματική Μελέτη
        Αρ. Ατόμων    25 (μύες)
        Αναφορές    21
        Συντ. απήχησης    2.137

69.   2010    Marinou KA, GeorgopoulouK, Agrogiannis G, Karatzas T, Iliopoulos D., Papalois A,

        Chatziioannou A, Magiatis P, Halabalaki M, Tsantila N, Skaltsounis LA, Patsouris E, Dontas IA.    
        Differential effect of Pistacia vera extracts on experimental atherosclerosis in the rabbit animal

        model: an experimental study.    
        Lipids Health Dis. 2010 Jul; 16: 9: 73    
        Θεματολογία    Καρδιολογία
        Μεθοδολογία    Πειραματική μελέτη
        Αρ. Ατόμων    24 (κόνικλοι)
        Αναφορές    22
        Συντ. απήχησης    2.137

70.   2010    Tsantila N, Karantonis HC, Perrea DN, Theocharis SE, Iliopoulos DC, Iatrou C,

        Antonopoulou S, Demopoulos CA    
        Atherosclerosis regression study in rabbits upon olive pomace polar lipid extract administration.          Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2010 Dec;20(10):740-7.    
        Θεματολογία    Αθηρωμάτωση
        Μεθοδολογία    Πειραματική μελέτη
        Αρ. Ατόμων    18 (κόνικλοι)
        Αναφορές    8
        Συντ. απήχησης    3.390

71.   2011    Sokolis D, Kritharis EP, Giagini AT, Lampropoulos K., Papadodima SA, Iliopoulos DC    
        Biomechanical response of ascending thoracic aortic aneurysms: Association with structural

        remodeling    
        Comput Methods Biomech Biomed Engin. 2012 May; 15: 231-48    
        Θεματολογία    Εμβιομηχανική
        Μεθοδολογία    Εμβιομηχανική μελέτη
        Αρ. Ατόμων    -
        Αναφορές    35
        Συντ. απήχησης    Impact Factor: ΝΟΝΕ
            
72.   2011    Ismene A Dontas, Katerina A Marinou, Dimitrios Iliopoulos, Nektaria Tsantila, George

        Agrogiannis, Apostolos Papalois and Theodore Karatzas    
        Changes of blood biochemistry in the rabbit animal model in atherosclerosis research; a time- or

        stress-effect    
        Lipids Health Dis. 2011 Aug 14;10:139    
        Θεματολογία    Λιπιδιολογία
        Μεθοδολογία    Πειραματική μελέτη
        Αρ. Ατόμων    8 (κόνικλοι)
        Αναφορές    16
        Συντ. απήχησης    2.137

73.   2011    Paraskevas KI, Pantopoulou A, Vlachos IS, Agrogiannis G, Iliopoulos DG, Karatzas G,

        Tzivras D, Mikhailidis DP, Perrea DN    
        Comparison of fibrate, ezetimibe, low- and high-dose statin therapy for the dyslipidemia of the

        metabolic syndrome in a mouse model.    
        Angiology. 2011 Feb;62(2):144-54    
        Θεματολογία    Λιπιδιολογία
        Μεθοδολογία    Πειραματική μελέτη
        Αρ. Ατόμων    60 (μύες)
        Αναφορές    8
        Συντ. απήχησης    2.931

74.   2012    Varvarousi G, Goulas S, Agrogiannis G, Valsamakis N, Iliopoulos D, Perrea D, Stefanadis

        C, Papadimitriou L, Xanthos T.:    
        Epinephrine, vasopressin, and nitroglycerin improve neurologic outcome in porcine asphyxial

        cardiac arrest.    
        Am J Emerg Med. 2012 Oct;30(8):1549-54.    
        Θεματολογία    Kαρδιολογία- Φαρμακολογία
        Μεθοδολογία    Πειραματική μελέτη
        Αρ. Ατόμων    20 (χοίροι)
        Αναφορές    16
        Συντ. απήχησης    1.704

75.   2012    Sokolis DP, Kritharis EP, Iliopoulos DC.    
        Effect of layer heterogeneity on the biomechanical properties of ascending thoracic aortic

        aneurysms.    
        Med Biol Eng Comput. 2012 Dec;50(12):1227-37    
        Θεματολογία    Εμβιομηχανική
        Μεθοδολογία    Εμβιομηχανική μελέτη θωρακικών ανευρυσμάτων
        Αρ. Ατόμων    8
        Αναφορές    29
        Συντ. απήχησης    1.757

76.   2013    Iliopoulos DC, Kritharis EP, Boussias S, Demis A, Iliopoulos CD, Sokolis DP    
        Biomechanical properties and histological structure of sinus of Valsalva aneurysms in relation to

        age and region.    
        J Biomech. 2013 Mar 15;46(5):931-40    
        Θεματολογία    Εμβιομηχανική
        Μεθοδολογία    Εμβιομηχανική μελέτη κόλπων Valsava
        Αρ. Ατόμων    8
        Αναφορές    5
        Συντ. απήχησης    2.431

77.   2013    Iliopoulos DC, Deveja AR, Androutsopoulou V, Filias V, Kastelanos E, Satratzemis V,

        Khalpey Z, Koudoumas D.    
        Single-center experience using the Freedom SOLO aortic bioprosthesis.    
        J Thorac Cardiovasc Surg. 2013 Jul;146(1):96-102.    
        Θεματολογία    Καρδιοχειρουργική
        Μεθοδολογία    Κλινική ποροοπτική μελέτη
        Αρ. Ατόμων    128
        Αναφορές    14
        Συντ. απήχησης    3.494

78.   2014    Kritharis EP, Iliopoulos DC, Papadodima SA, Sokolis DP.    
        Effects of aneurysm on the mechanical properties and histologic structure of aortic sinuses.    
        Ann Thorac Surg  2014 Jul;98(1):72-9    
        Θεματολογία    Καρδιοχειρουργική
        Μεθοδολογία    Εμβιομηχανική μελέτη κόλπων
        Αρ. Ατόμων    34
        Αναφορές    2
        Συντ. απήχησης    2.876
            
79.   2014    Sokolis DP1, Iliopoulos DC.     
        Impaired mechanics and matrix metalloproteinases/inhibitors expression in female ascending

        thoracic aortic aneurysms.    
        J Mech Behav Biomed Mater. 2014 Jun;34:154-64    
        Θεματολογία    Καρδιοχειρουργική    
        Μεθοδολογία    Εμβιομηχανική     
        Αρ. Ατόμων    
        Αναφορές       9    
        Συντ. απήχησης 3.110
    
80.   2017    Per os colchicine administration in cholesterol fed rabbits: Triglycerides lowering effects

        without affecting atherosclerosis progress.    
        Kaminiotis VV, Agrogiannis G, Konstantopoulos P, Androutsopoulou V, Korou LM, Vlachos IS,

        Dontas IA, Perrea D, Iliopoulos DC.    
        Lipids Health Dis. 2017 26;16(1):184    
        Θεματολογία    Kαρδιοχειρουργική
        Μεθοδολογία    Kαρδιοχειρουργική τεχνική
        Αρ. Ατόμων    -
        Αναφορές    -
        Συντ. απήχησης    -
            
81.   2017    Thoracic aortic aneurysm formation with the use of CaCl2: an experimental model in

        rabbits    
        Androutsopoulou V, Perrea DN, Kavantzas N, Angouras DC, Doulamis IP, Tzani A, Iliopoulos

        DC.    
        AORTA (under review)    
        Θεματολογία    Kαρδιοχειρουργική
        Μεθοδολογία    Kαρδιοχειρουργική τεχνική
        Αρ. Ατόμων    18 (κόνικλοι
        Αναφορές    -
        Συντ. απήχησης    -
            
82.   2017    Quantitative analysis and study of the mRNA expression levels of apoptotic genes BCL2,

        BAX and BCL2L12 in the articular cartilage of an animal model of osteoarthritis    
        Adamopoulos P, Papalois A, Babis G, Iliopoulos DC, Scorilas A    
        Osteoarthritis and Cartilage (submitted)    
        Θεματολογία    Oρθοπεδική    
        Μεθοδολογία    Μοριακή μελέτη    
        Αρ. Ατόμων     30     
        Αναφορές         -    
        Συντ. απήχησης
    
83.   2017    Spartalis M, Iliopoulos D., Spartalis E. , Siasos G.     
        Controversy regarding the pathophysiology of Takotsubo syndrome     
        International Journal of Cardiology (submitted)
    
84.   2017    The effect of Chios Mastic Gum on hypertension and related target organ damage    
        Tzani A, Doulamis IP, Konstantopoulos P, Pasiou E, Daskalopoulou A, Kavantzas N, Iliopoulos

        DC, Kourkoulis S, Perrea DN    
        Hypertension Research (under review)    
        Θεματολογία    Καρδιολογία
        Μεθοδολογία    Παρέμβαση φαρμακευτική
        Αρ. Ατόμων    30 (επίμυες)
        Αναφορές    -
        Συντ. απήχησης    -

85.   2017    Satratzemis V, Doulamis IP, Deveja R, Androutsopoulou V, Manna I, Apostolidis C, Tzani A,

        Iliopoulos DC.    
        Aortic arch cannulation for cardiac and cerebral protection during thoracoabdominal aortic

        aneurysm repair    
        AORTA (under review)    
        Θεματολογία    
        Μεθοδολογία    
        Αρ. Ατόμων    
        Αναφορές    
        Συντ. απήχησης Kαρδιοχειρουργική    
        Kαρδιοχειρουργική τεχνική

86.    2018        Tzani A, Doulamis IP, Konstantopoulos P, Pasiou E, Daskalopoulou A, Kavantzas N,              Iliopoulos DC, Kourkoulis S, Perrea DN
        The effect of Chios Mastic Gum on hypertension and related target organ damage
        Biomedicine & Pharmacotherapy 0753-3322/13 June 2018

87.    2018        Aristotelis Kourtis, Panagiotis G. Adamopoulos, Apostolos Papalois, Dimitrios C.       

         Iliopoulos, George C. Babis, Andreas Scorilas
         Quantitative analysis and study of the mRNA expression levels of apoptotic genes BCL2, BAX               and BCL2L12 in the articular cartilage of an animal model of osteoarthritis. 
         Annals of Translation Medicine, 2018

88.    2018    The paradox of increased risk of atrial fibrillation following bariatric surgery
        M Spartalis, V Voudris, DC Iliopoulos, E Spartalis… - Journal of cardiology, 2018

89.    2018    V Androutsopoulou, IP Doulamis, A Tzani, N Kavantzas, D Angouras, DN Perreas, DC      

         Iliopoulos
         Simvastatin and perindopril administration ameliorate inflammatory process on the aortic wall             in 
experimental model of thoracic aortic aneurysm formation,
         Atherosclerosis 1/8/2018

90.    2018    KP Bouki, E Sakkali, D Vlad, S Karakidis, K Asariotis, K Kirimis, A Kotsakis, D I 

         liopoulos, K Toutouzas
         
4173 Frequency-domain optical coherence tomography in the evaluation of the left main

         coronary artery stenosis. Correlation with fractional flow reresve
         European Heart Journal, 1/8/2018

91.    2018    KP Bouki, E Sakkali, I Stergiouli, N Goulas, K Asariotis, K Kirimis, A Kotsakis, D

         Iliopoulos, K Toutouzas
         P5512 Can we use frequency domain optical coherence tomography to evaluate left main         

         coronary artery disease?
         European Heart Journ 2018

92.    2018    Michael Spartalis, Vassilis Voudris, Dimitrios C Iliopoulos, Eleftherios Spartalis,

         Gerasimos Siasos
         Acute transient myocardial ischemia: A common pathophysiological mechanism in takotsubo

         syndrome. Is it still a cardiomyopathy?
         Journal of cardiolog 2018

93.    2018    Per os colchicine administration in cholesterol fed rabbits: Triglycerides lowering effects

         without affecting atherosclerosis progress.
         Kaminiotis VV, Agrogiannis G, Konstantopoulos P, Androutsopoulou V, Korou LM, Vlachos IS,

         Dontas IA, Perrea D, Iliopoulos DC.
         Lipids Health Dis. 2017 26;16(1):184

94.    2018    Michael Spartalis, Eleftherios Spartalis, Eleni Tzatzaki, Diamantis I Tsilimigras, Demetrios

         Moris, Christos Kontogiannis, Vaios V Kaminiotis, Stavroula A Paschou, Sofia Chatzidou,

         Gerasimos Siasos, Vassilis Voudris, Dimitrios C Iliopoulos
         The Beneficial Therapy with Colchicine for Atherosclerosis via Anti-inflammation and Decrease             in Hypertriglyceridemia
         Cardiovascular & Hematological Agents in Medicinal Chemistry (Formerly Current Medicinal                 Chemistry-Cardiovascular & Hematological Agents), 2018

95.    2018    2018      Rezar P Deveja, MD, Dimitrios C Iliopoulos, MD, PhD, Eleftherios P Kritharis, 

         PhD, Dimitrios C Angouras, MD, PhD, Dimitrios Sfyris, PhD, Stavroula A Papadodima, MD, PhD, 

         Dimitrios P Sokolis, PhD
         Effect Of Aneurysm And Bicuspid Aortic Valve On Layer-Specific Ascending Aorta Mechanics. 
         The Annals of Thoracic Surgery, 2018

96.    2018    Michael Spartalis, Diamantis I Tsilimigras, Demetrios Moris, Christos Kontogiannis,

         Dimitrios C Iliopoulos, Eleftherios Spartalis
         Rotablation for Stent Underexpansion: An Effective Alternative
         Cardiology research, 2018

97.    2019    Eleftherios Spartalis, Michael Spartalis, Antonios Athanasiou, Stavroula A Paschou,

         Nikolaos Patelis, Vassilis Voudris, Dimitrios C Iliopoulos Endothelium in Aortic Aneurysm         

         Disease: New Insights
         Current medicinal chemistry, 2019

98.    2019    M Spartalis, E Spartalis, E Tzatzaki, DI Tsilimigras, D Moris, C Kontogiannis, DC

         Iliopoulos, V Voudris, G Siasos
         Cardiac allograft vasculopathy after heart transplantation: current prevention and treatment     

         strategies
         European review for medical and pharmacological sciences, 2019

99.    2019    Michael Spartalis, Eleftherios Spartalis, Antonios Athanasiou, Stavroula A Paschou, 

         Christos Kontogiannis, Georgios Georgiopoulos, Dimitrios C Iliopoulos, Vassilis Voudris
         The Role of the Endothelium in Premature Atherosclerosis: Molecular Mechanisms
         Current medicinal chemistry, 2019

100.   2019    Ilias P Doulamis, Eleftherios Spartalis, Nikolaos Machairas, Dimitrios Schizas, Dimitrios

         Patsouras, Michael Spartalis, Diamantis I Tsilimigras, Demetrios Moris, Dimitrios C Iliopoulos,

         Aspasia Tzani, Dimitrios Dimitroulis, Nikolaos I Nikiteas 
         The role of robotics in cardiac surgery: a systematic review
         Journal of robotic surgery, 2019

101.   2019    Ioannis Bellos, Dimitrios C Iliopoulos, Despina N Perrea Allopurinol administration for 

         the prevention of contrast-induced nephropathy: a network meta-analysis with trial sequential 

         analysis
         Journal of cardiovascular pharmacology, 2019

102.   2019    Eleftherios Spartalis, Michael Spartalis, Antonios Athanasiou, Stavroula A Paschou,

         Nikolaos Patelis, Vassilis Voudris, Dimitrios C Iliopoulos Endothelium in Aortic Aneurysm   

         Disease: New Insights
         Current medicinal chemistry, 2019

103.   2019    Ioannis Bellos, Dimitrios C Iliopoulos, Despina N Perrea
         Pharmacological interventions for the prevention of acute kidney injury after pediatric cardiac   

         surgery: a network meta-analysis 
         Clinical and experimental nephrology, 2019

104.   2019    Michael Spartalis, Dimitrios C Iliopoulos, Eleftherios Spartalis, Antonios Athanasiou,

         Stavroula A Paschou, Efthimios Livanis, Vassilis Voudris, Gerasimos Siasos
         Efficacy of cryoablation for paroxysmal and persistent atrial fibrillation in patients with     

         structural heart disease
         Journal of Cardiology, 2019

105.   2019    Ioannis Bellos, Dimitrios C Iliopoulos, Despina N Perrea. The role of tolvaptan

         administration after cardiac surgery: a meta-analysis
         Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia, 2019

Διδακτικό Έργο

Συμμετοχή σε Τριμελείς Επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών

Συμμετοχή σε Επταμελείς Επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών

Ερευνητικό Έργο

Βραβεία - Διακρίσεις - Υποτροφίες

Μέλος Συντακτικής Επιτροπής Επιστημονικών Περιοδικών (Reviewer)

Συμμετοχή σε Επιστημονικές Συναντήσεις

Ομιλίες σε Συνέδρια - Περιλήψεις Ανακοινώσεων σε Ελληνικά Συνέδρια

Η Ιατρική Ομάδα

PubMed

Europe PMC

Δημήτριος Ηλιόπουλος Καρδιοχειρουργός, kardioxeirourgos, Στεφανιαία Νόσος, Βαλβιδοπάθειες, καρδιοχερουργικές επεμβάσεις, Bypass, by-pass, επεμβάσεις καρδιάς, επεμβάσεις βαλβίδων, Συγγενείς Καρδιοπάθειες, Ανευρύσματα, αρτηριακά μοσχεύματα, βαλβίδες καρδιάς, βαλβιδοπλαστική, Στένωση Αορτικής, Ανεπάρκεια Αορτικής, Στένωση Μιτροειδούς, Ανεπάρκεια Μιτροειδούς, Ανεπάρκεια Τριγλώχινας, Στένωση Τριγλώχινας, Στεφανιαίες Παρακάμψεις, Αγγειοπλαστική, μπαλονάκι, Βαλβιδοπλαστικές Μιτροειδούς

Surgery News

Διαβάστε τα νέα μας

Κλείστε το ραντεβού σας

Καλέστε:

210 6867689

210 6867690

Ρωτήστε τον Ιατρό

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας με τις ερωτήσεις σας:

Thanks! Message sent.